વડોદરા જિલ્લામાં GVK EMRI અને રાજ્યના પશુપાલન વિભાગ દ્વારા ૧૭ ફરતા પશુ દવાખાના કાર્યરત...

0
વડોદરા જિલ્લામાં GVK EMRI અને રાજ્યના પશુપાલન વિભાગના સહયોગથી દસ ગામ દીઠ એક એવા ૧૭ ફરતા પશુ દવાખાના (MVD) કાર્યરત કરવામાં કરવામાં આવ્યા છે.જેને...